Izolacja dla lepszego jutra

Co to jest współczynnik przenikania ciepła U?

Współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje daną przegrodę budowlaną. U jest wyrażone w [W/m2K]. Im niższa wartość U tym lepsze właściwości izolacyjne (mniejsze straty energii przez daną przegrodę). U maksymalne dla poszczególnych przegród określa odpowiednie rozporządzenie, narzucając wytyczne projektowe i tak np.: dla dachu skośnego jest to 0,20 [W/m2K]