Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /home/platne/serwer27067/public_html/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
URSA - FAQ

 

Pytania - FAQ


Izolacja termiczna
i akustyczna

Jakie są korzyści z zastosowania wełny URSA?
Dzięki stosowaniu produktów URSA do izolacji budynku oszczędzasz na rachunkach za ogrzewanie zimą i masz przyjemny chłód latem (jeśli używasz klimatyzacji to oszczędzasz także na rachunkach za energię elektryczna latem). Dzięki wełnie URSA osiągany jest również komfort akustyczny domowników oraz bezpieczeństwo wynikające z niepalności produktu. Wełna szklana jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów. Jej zastosowanie znacznie ogranicza np.: wydzielanie CO2 do atmosfery i ilość wydobywanych surowców służących do wytwarzania energii.

 

Co to jest lambda λ?
λ jest współczynnikiem przewodzenia ciepła. Charakteryzuje on dany materiał. Im λ jest mniejsza, tym materiał jest lepszym izolatorem - przepuszcza mniej ciepła. Lambda wyrażona jest w [W/mK]. Współczynnik ten należy rozumieć w ten sposób, że określa on ilość ciepła wyrażoną w [W] (watach) na godzinę – przechodzącą przez warstwę o grubości 1 metra [m] i powierzchni 1 m2 przy różnicy temperatury po obu stronach materiału wynoszącej jeden stopień [K] (stopień Kelvina). Dla wyrobów URSA zawiera się w przedziale 0,031÷0,045.

 

Co to jest opór cieplny R?
Opór cieplny R charakteryzuje materiał o określonej grubości. Im wyższa wartość oporu cieplnego tym warstwa ma lepsze właściwości izolacyjne. R wyrażone jest w [m2K/W]. Im lepsza lambda (niższa) i większa grubość materiału, tym lepszy opór cieplny warstwy. Wartości oporu R dla wełen URSA mieszczą się w przedziale 1,11 ÷ 6,45.

 

Co to jest współczynnik przenikania ciepła U?
Współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje daną przegrodę budowlaną. U jest wyrażone w [W/m2K]. Im niższa wartość U tym lepsze właściwości izolacyjne (mniejsze straty energii przez daną przegrodę). U maksymalne dla poszczególnych przegród określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Budownictwa (tzw. Warunki Techniczne), narzucając wytyczne projektowe i tak np.: dla dachu skośnego od 2017 roku jest to 0,18 [W/m2K], a od 2021 r. będzie wynosić 0,15 [W/m2K].

 

Co to są mostki termiczne i czemu należy je eliminować?
Mostek termiczny jest to miejsce w przegrodzie cieplnej budynku, w którym przewodnictwo cieplne jest znacznie większe niż pozostałej części przegrody. Przez to miejsce następuje znaczna utrata energii cieplnej. Przyczyną powstawania mostków może być np.: nieciągłość wełny w przegrodzie spowodowana błędnym montażem. Ciągłość warstwy izolacji zapewnia eliminację tego typu efektu, zapewniając odpowiednią izolacyjność akustyczną i termiczną. Minimalizuje to również ryzyko powstania ewentualnych zawilgoceń i pleśni.

 

Jakie znaczenie dla parametrów wełny ma jej gęstość?
Gęstość wełny jest parametrem wtórnym. Podstawowymi parametrami wełny są współczynnik przewodzenia ciepła i współczynnik pochłaniania dźwięku. Produkty z wełny szklanej mają tę zaletę, że przy niskiej gęstości osiągają bardzo dobre parametry termiczne i akustyczne. Dzięki niewielkiej masie wełny szklanej prace montażowe wykonywane są łatwo i sprawnie, a konstrukcja budynku obciążana w niewielkim stopniu.

 

Co to jest pochłanianie dźwięku?
Fala dźwiękowa padająca na materiał/powierzchnię zostaje częściowo przez nią odbita, częściowo pochłonięta. Współczynnik pochłaniania dźwięku αW przyjmuje wartość od 0,00 do 1,00 i charakteryzuje on dany materiał. 1,00 oznacza, że padający dźwięk w całości jest pochłaniany. 0,00 oznacza, że fala dźwiękowa została w całości odbita. Czym wyższy współczynnik pochłaniania dźwięku dla danego wyrobu, tym dany produkt lepiej pochłania dźwięki. W przypadku produktów z wełny szklanej URSA dostępne są produkty o najwyższym możliwym współczynniku pochłaniania dźwięku równym 1,00 (np. wełna w formie płyty URSA SILENTIO 38).

 

Co to jest izolacyjność akustyczna?
Izolacyjność akustyczna charakteryzuje przegrodę budowlaną i mówi w jakim stopniu dana przegroda niweluje dźwięki przechodzące z innego pomieszczenia lub zewnętrznego otoczenia budynku. Izolacyjność akustyczna właściwa R'A1 wyrażona jest w dB i czym większa jej wartość, tym lepiej dana przegroda izoluje od hałasu. Dzięki zastosowaniu produktów URSA np. w ściankach działowych możliwe jest osiągnięcie izolacyjności akustycznej nawet ponad 70 dB!

 

Kiedy mówimy o odporności ogniowej a kiedy o klasie reakcji na ogień?
Odporność ogniowa to pojęcie odnoszące się do przegrody budowlanej (np. ścianki działowej), natomiast klasa reakcji na ogień opisuje właściwości danego materiału (np. wełny mineralnej). Wełna URSA jest wełną niepalną i posiada najbezpieczniejszą klasę reakcji na ogień A1. Po zastosowaniu wełny w ściance GK cały układ może osiągnąć odporność ogniową do EI 120.

 

Co to jest wełna szklana?
Wełna szklana jest to naturalny materiał izolacyjny o bardzo dobrej izolacyjności termicznej, akustycznej i najbezpieczniejszej klasie reakcji na ogień. Głównymi surowcami używanymi do produkcji wełny szklanej jest piasek i stłuczka szklana. Użycie do produkcji stłuczki szklanej powoduje odzysk wcześniej wyprodukowanego szkła, dzięki czemu przyczynia się do procesu recyclingu. W wysokiej temperaturze następuje stopienie surowców, a w kolejnym etapie ich rozwłóknienie. Dzięki temu powstają włókna o średnicy kilku μm, które następnie są łączone ze sobą za pomocą żywic tworząc sprężystą i elastyczną wełnę szklaną dostępną w postaci rolek lub płyt.

 

Co to jest XPS?
XPS, czyli polistyren ekstrudowany, powstaje w procesie wyciskania (ekstruzji) polistyrenu w taki sposób, że powstający materiał jest jednorodny i ma zamkniętą strukturę. XPS produkowany przez URSA charakteryzuje się wysoką wodoodpornością, odpornością na działanie zmiennych temperatur, wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne oraz bardzo dobrą izolacyjnością termiczną przy zachowaniu jednocześnie niskiej masy własnej.

 

W jakiego rodzaju budynkach można stosować produkty URSA?
Produkty URSA znajdują zastosowanie we wszelkiego typu budynkach, począwszy od mieszkalnych, poprzez użyteczności publicznej, szkoły, szpitale aż do budynków biurowych, logistyczno-produkcyjnych, rolniczych oraz przemysłowych.

 

Co można zaizolować przy pomocy produktów URSA?
Produkty URSA służą do izolacji termicznej, akustycznej: fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, dachów, podłóg, stropów. W każdym z tych przypadków posiadają inne parametry dobrane tak, aby spełniać najwyższe wymagania stawiane przed danym rozwiązaniem.

 

Jakiego rodzaju produkty są dostępne w URSA?
W ofercie URSA dostępne są produkty z wełny szklanej URSA GLASSWOOL, wełny szklanej klasy premium PUREONE, płyty XPS oraz panele URSA AIR do budowy samonośnych przewodów wentylacyjnych. W zależności od konkretnych zastosowań i wymagań, przyjmują one odpowiednio formę rolek, płyt, taśm oraz dostępne są w postaci granulatu. Produkty URSA są dostępne również z różnymi pokryciami umożliwiającymi ich bardzo szerokie zastosowanie.

 

Dlaczego nie jest przedstawiana wartość współczynnika U dla konkretnych wyrobów?
Wartość współczynnika przenikania ciepła U odnosi się do parametrów przegrody jako całości, a nie do poszczególnych jej komponentów. W praktyce nie ma takich przegród składających się jedynie z wełny i stąd wynika fakt nie podawania wartości U.

 

Jak szybko przeliczyć grubość izolacji w zależności od l lambdy?
Grubość izolacji można obliczyć ze wzoru d = R * l, gdzie R to opór cieplny a λ - współczynnik przewodzenia ciepła.

 

Co się stanie, jeśli zastosuję izolację cieńszą niż wynika to z projektu?
Z punktu widzenia termiki budowli zwiększy się wartość współczynnika U – przenikania ciepła – zatem przegroda taka będzie mniej skuteczna i przyczyni się do zwiększenia zapotrzebowania na ogrzewanie. Z ekonomicznego punktu widzenia zwiększą się koszty ogrzewania / chłodzenia.

 

Jaka jest optymalna wartość l lambda?
Optymalna wartość l lambda to taka, przy której przegroda budowlana, w której będzie zastosowany dany materiał nie przekracza maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U określonego w Warunkach Technicznych.


Izolacja dachu skośnego

Jaką minimalną grubość wełny należy zainstalować w dachu skośnym?
Zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem współczynnik przenikania ciepła U dla dachu skośnego nie może być gorszy niż 0,18 [W/m2K] (wartość do roku 2021). Aby spełnić w/w wymóg należy zastosować dla produktu URSA SILVER 39 układ dwuwarstwowy 15cm (pomiędzy krokwiami) + 10cm (pod krokwiami). Aby sprawdzić grubości izolacji dla innych produktów URSA zapraszamy na stronę, skąd można pobrać "zeszyt aplikacyjny" dla dachów skośnych zawierający w/w informacje.

 

Jaką optymalna grubość wełny należy zainstalować w dachu skośnym?
Przez optymalną grubość wełny należy rozumieć taką grubość, która daje najkrótszy czas zwrotu zainwestowanych w wełnę pieniędzy. Optymalna grubość wełny zależy od rodzaju paliwa (jego kosztu), ceny zakupu wełny, czasu użytkowania domu i wielkości oszczędności wynikających z jego zaizolowania. Aby dokładnie policzyć optymalną z punktu widzenia ekonomicznego grubość warstwy wełny zapraszamy do skorzystania z kalkulatora TERMO.

 

Jak prawidłowo zaizolować dach skośny?
Izolując dach skośny należy pamiętać o tym, aby stosować zawsze układ dwuwarstwowy (jedna warstwa pomiędzy krokwiami, druga poniżej). Dzięki takiemu rozwiązaniu minimalizujemy straty energii przez krokwie, które są około 5 razy gorzej izolującym materiałem niż wełna. Wełna musi szczelnie przylegać do krokwi, konstrukcji nośnej GK. Sąsiednie elementy wełny „dosuwamy” do siebie tak, aby nie było między nimi szczelin, które powodować mogą późniejsze straty energii. Kolejnym ważnym aspektem jest szczelność przegrody, którą zapewnia warstwa paroizolacji. Folia paraizolacyjna powinna zostać ułożona w sposób bardzo szczelny (klejenia na każdym łączeniu).

 

Czy stosować szczelinę wentylacyjną?
Dobrze zaprojektowany i wykonany dach powinien zapewniać odprowadzenie ewentualnej wilgoci na zewnątrz. Szczelina wentylacyjna w dachu skośnym to konieczność. Jej brak może spowodować skraplanie się pary wodnej na wewnętrznej części pokrycia dachowego i problemy z wilgocią. Możliwe są tu różne rozwiązania, ważne aby wybrana przez nas metoda była efektywna i zapewniała odpowiednią wentylację strefy między wełną a membraną dachową oraz między membraną dachową a pokryciem dachu.

 

Czy stosować folię paroizolacyjną w dachu skośnym?
Brak szczelności dachu przekłada się na późniejsze straty energii, więc folia paraizolacyjna powinna zostać ułożona w sposób bardzo szczelny. Należy zapewnić szczelność warstwy folii poprzez stosowanie taśm na jej łączeniach oraz na styku ze ścianą/podłogą. Dzięki szczelności minimalizujemy również ryzyko wykraplania się pary wodnej w warstwie wełny.

 

Co robić aby nie dopuścić do wykraplania się pary wodnej w wełnie?
Wykraplanie się pary wodnej w wełnie to zjawisko uzależnione od różnicy temperatur wewnątrz pomieszczenia i temperatury na zewnątrz oraz od wilgotności powietrza. Stosując od środka pomieszczenia szczelną warstwę folii paroizolacyjnej minimalizujemy ryzyko wykraplania. Stosowanie wysokoparoprzepuszczalnej wiatroizolacji od zewnętrznej strony wełny umożliwia odparowanie ewentualnej zgromadzonej czasowo wilgoci.

 

Dlaczego nie należy izolować dachu przed wykonaniem prac mokrych?
Prace mokre wykonywane na poddaszu powodują znaczne zwiększenie wilgotności powietrza. W przypadku, gdy dach jest zaizolowany wełną a nie osłonięty jeszcze szczelną warstwą paroizolacji, wilgoć dostaje się do wełny, gdzie przy niekorzystnych warunkach (np. podczas zimy, kiedy na zewnątrz temperatura jest ujemna, a wewnątrz dodatnia) następuje skraplanie się pary wodnej. Powoduje to czasowe zamoknięcie wełny. Woda jest średnio 20 razy gorszym izolatorem niż wełna, więc każda ilość wody w wełnie prowadzi do pogorszenia izolacyjności warstwy. Wełna powinna być montowana w pomieszczeniu po wykonaniu prac mokrych. Wykonywanie prac mokrych po ułożeniu wełny dopuszczalne jest wtedy, gdy warstwa wełny zabezpieczona jest już szczelną warstwą folii paroizolacyjnej.

 

Dlaczego wełna zamontowana w dachu poprawia komfort akustyczny mieszkańców?
Wełna mineralna szklana oprócz doskonałych parametrów termicznych posiada również bardzo dobre właściwości związane z pochłanianiem dźwięku. Jako przykład można podać hałas, który powstaje podczas opadów deszczu (dźwięki uderzeniowe). Badania pokazują, że deszcz padający na dach może wytworzyć hałas na poziomie 65 dB. Jeśli ten sam dach zaizolujemy 25 cm warstwą wełny URSA GOLD 35 to poziom hałasu spadnie do 31 dB! Rozpatrując natomiast izolacyjność akustyczną (dźwięki powietrzne) czyli w jakim stopniu domownicy są izolowani od hałasu pochodzącego z zewnątrz budynku (np. od pobliskiego lotniska), to izolacyjność akustyczna dachu po zainstalowaniu w/w wełny wzrasta o 27 dB!

 

Dlaczego nie należy "upychać" wełny?
"Upychanie" wełny w konstrukcji dachu może doprowadzić do stanu, w którym szczelina wentylacyjna będzie niedrożna, co uniemożliwi poprawną wentylację dachu. Upychanie wełny z ekonomicznego punktu widzenia również nie ma sensu. Lepiej zamontować wełnę o niższym współczynniku przewodzenia ciepła λ o grubości dostosowanej do wysokości krokwi.

 

Czy stosować folię wiatroizolacyjną w dachu skośnym?
Wiatroizolacja, nazywana czasem membraną dachową, powinna być przede wszystkim folią wysoko-paroprzepuszczalną. O jej jakości świadczy ilość wilgoci w jednostce czasu, którą jest w stanie odprowadzić z ewentualnie zawilgoconej wełny. O jej jakości świadczy również stabilność parametrów w czasie, tzn. aby opisana wyżej paroprzepuszczalność folii z czasem nie zmniejszała się. Membrana dachowa pełni trzy główne funkcje:
- stanowi dodatkową ochronę wełny przed ewentualnym zamoknięciem w przypadku powstania np.: krótkotrwałych nieszczelności w dachu,
- chroni wełnę przez nadmiernym „wywiewaniem ciepła” z jej wierzchniej warstwy,
- chroni wełnę przed zanieczyszczeniami, które mogą dostać się do szczeliny wentylującej dach.


Izolacja ścianki działowej

Jak montować wełnę w ściankach działowych?
Jest kilka głównych elementów, które są bardzo istotne podczas montażu wełny w ściance działowej. Wełna musi szczelnie wypełniać przestrzeń między płytami GK. Wełna musi być również docięta w taki sposób, aby ściśle przylegała do profili stalowych – każda szczelina to mostek akustyczny i hałas przenikający z sąsiadującego pomieszczenia. Pod każdym z profili stalowych (pomiędzy profilem a podłożem, ścianą, stropem) koniecznie stosujemy taśmę akustyczną URSA TRS, w przeciwnym przypadku drastycznie spada izolacyjność akustyczna.

 

Jakie są korzyści z zastosowania wełny w ściance działowej?
Ścianka działowa to idealne miejsce do zastosowania wełny URSA. Dzięki wypełnieniu przestrzeni pomiędzy płytami GK uzyskujemy rozwiązanie o wysokiej izolacyjności akustycznej, skutecznie odcinając się od odgłosów dobiegających z sąsiedniego pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu produktów URSA możliwe jest uzyskanie izolacyjności akustycznej nawet 68 dB! (R'A1). Wełna w ściance działowej to również bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku. Stosując wełny URSA można osiągnąć odporność ogniową do EI 120.

 

Dlaczego nie należy "upychać" wełny?
Grubość wełny URSA montowanej w ściance działowej powinna być równa przestrzeni między płytami GK. Użycie wełny o grubości wyższej niż odległość między płytami wymusza konieczność "upychania" wełny, co jest niedopuszczalne. Upychanie wełny w ściance działowej może doprowadzić do deformacji/wybrzuszania płyt GK.

 

Jak prawidłowo posadowić ściankę działową?
Konstrukcja ścianki działowej powinna być przymocowana do konstrukcji budynku, a nie np. do posadzki czy sufitu podwieszanego. Mocowanie ścianki działowej do konstrukcji budynku zapewnia odpowiednią stabilność konstrukcji i wysoką izolacyjność akustyczną przegrody. Między wylewką a ścianką działową należy stosować dylatację przy użyciu taśm URSA TRS.

 

Jaką grubość wełny należy użyć w ściance działowej?
Grubość wełny w ściance działowej jest uzależniona od konstrukcji ścianki. Grubość zastosowanej wełny powinna być równa odległości między płytami GK. Dzięki 100% wypełnieniu przestrzeni między płytami wełną, zapewnimy rozwiązanie optymalne pod kątem izolacyjności akustycznej przy minimalnych nakładach finansowych.

 

Jakiej wełny używać do ścianek działowych?
Do ścianek działowych należy używać wełny, która zapewnia optymalne parametry akustyczne. URSA do ścianek działowych rekomenduje produkt URSA SILENTIO 38 lub URSA SILENTIO 33. Jeśli ścianka działowa jest przegrodą między dwoma pomieszczeniami ogrzewanymi, izolacyjność termiczna (współczynnik λ) zastosowanej wełny nie ma znaczenia.

 

Jakie znaczenie ma akustyka w przypadku ścianek działowych?
Akustyka w ściankach działowych to jedno z najważniejszych zagadnień. Ścianka działowa powinna być zaprojektowana tak, aby spełnić wymogi izolacyjności akustycznej, które zależą od rodzaju budynku i pomieszczeń, w których montowana jest ścianka. Izolacyjność akustyczna ma olbrzymie znaczenia dla użytkowników danych pomieszczeń. Dzięki wysokiej izolacyjności akustycznej dźwięki nie przedostają się z sąsiedniego pomieszczenia do tego, w którym przebywamy. Produkt URSA SILENTIO 38 to optymalna propozycja dla tych, którzy szukają komfortowego pod względem akustycznym rozwiązania dającego nawet 63 dB izolacyjności akustycznej.

 

Jakie znaczenie ma odporność ogniowa w ściankach działowych?
Odporność ogniowa w ściankach działowych to jedno z najważniejszych zagadnień, ponieważ wiąże się z bezpieczeństwem ludzi przebywających w danym pomieszczeniu/budynku. Ścianka działowa powinna być zaprojektowana tak, aby spełnić wymogi odporności ogniowej, które zależą od rodzaju i przeznaczenia budynku/pomieszczenia. Produkty URSA spełniają wymogi odporności ogniowej do EI 120.

 

Wskazówki montażowe
Podczas montażu ścianki GK należy pamiętać o: mocowaniu jej do konstrukcji budynku (a nie np. do sufitu podwieszanego czy też do posadzki); ułożeniu taśm akustycznych URSA TRS pod profilami; docięciu wełny na szerokość tak, aby szczelnie przylegała do profili; doborze grubości wełny dokładnie w takim w wymiarze jaka jest odległość między płytami (dzięki czemu optymalnie wykorzystujemy daną konstrukcję i uzyskujemy maksymalną izolacyjność akustyczną).


Izolacja pozostałych aplikacji

Jak izolować ściany zewnętrzne w domach o konstrukcji szkieletowej drewnianej?
Na rynku funkcjonuje wiele systemów budowy domów w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Każdorazowo należy dostosować konstrukcję ściany zewnętrznej zgodną z wymogami dostawcy systemu, pamiętając jednocześnie o tym aby zastosowana wełna szklana szczelnie wypełniała izolowaną przestrzeń. Wełna musi szczelnie przylegać do konstrukcji drewnianej, sąsiednie elementy wełny „dosuwamy” do siebie tak, aby nie było między nimi szczelin. Od wewnętrznej strony budynku stosujemy zawsze szczelną warstwę folii paroizolacyjnej (klejenia na każdym łączeniu). W przypadku stosowania systemów ze szczeliną wentylacyjną (np. z sidingiem), należy stosować od zewnętrznej strony wiatroizolację. Idealną wełną do izolacji szkieletowych domów drewnianych jest wełna szklana PUREONE.

 

Jak izolować stropodach?
Są dwie podstawowe metody izolacji ciężkiego stropodachu wentylowanego. Pierwsza z nich to rozłożenie na stropie odpowiedniej grubości mat z wełny szklanej. Ważne, aby sąsiednie maty przylegały szczelnie do siebie. Aby zminimalizować ryzyko ewentualnego powstania mostków termicznych można ułożyć dwie warstwy wełny jedna na drugiej. Układając wełnę na masywnym stropie żelbetowym nie ma konieczności stosowania folii paroizolacyjnej, natomiast jeśli mamy do czynienia ze stropem o konstrukcji drewnianej - konieczne jest ułożenie pod warstwą izolacji szczelnej warstwy folii paroizolacyjnej.

 

Jak izolować strop o konstrukcji szkieletowej drewnianej?
Izolując strop o konstrukcji drewnianej należy pamiętać o tym, aby zastosowana wełna URSA szczelnie wypełniała przestrzeń między legarami. Wełna musi przylegać do konstrukcji drewnianej, sąsiednie elementy wełny „dosuwamy” do siebie tak, aby nie było między nimi szczelin. Każda nieciągłość w warstwie izolacji powoduje straty energii i mostki akustyczne. Od spodniej strony wełny stosujemy zawsze szczelną warstwę folii paroizolacyjnej (klejenia na każdym łączeniu). Między legarami a ułożoną na nich warstwą posadzkową stosujemy taśmę akustyczną URSA TRS. Produkty URSA stanowią bardzo dobrą izolację termiczną i akustyczną stropów.

 

Jaką rolę pełni welon pokrywający wełnę? (mur warstwowy i fasada)
Wełnę pokrytą welonem należy montować welonem w kierunku zewnętrznym, tak aby welon stanowił warstwę ochroną przed warunkami atmosferycznymi. Welon, którym pokryte są rolki/płyty z wełny szklanej ogranicza ilość wody, która przedostaje się do wełny. Chroni on również wełnę przed „wywiewaniem ciepła” z jej wierzchniej warstwy. Welon ochroni też wełnę przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

 

Jak poprawnie montować XPS na ścianie fundamentowej?
Przed przystąpieniem do montażu XPS na ścianie fundamentowej należy w pierwszej kolejności ją oczyścić. Następnie należy wykonać odpowiedni (w zależności od warunków gruntowo-wodnych) rodzaj hydroizolacji. Wodoodporne płyty termoizolacyjne XPS montuje się mijankowo. Krawędzie montowanych płyt łączone są na zakład. Płyty mogą być układane zarówno pionowo, jaki i poziomo w zależności od projektowych rozwiązań. Płyty klei się tzw. metodą "na placki" (5-6 szt. na płytę), opierając pierwszy rząd płyt na odsadzce ławy fundamentowej. Płyty XPS URSA montuje się do wysokości 0,5m powyżej poziomu terenu (ale powyżej stropu nad piwnicą). Izolacja ściany fundamentowej powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację ściany cokołowej, a następnie ściany zewnętrznej budynku.

 

Jak poprawnie wykonywać podłogę pływającą?
Podczas wykonywania podłogi pływającej należy pamiętać aby dobrać warstwę izolacji w ten sposób, żeby strop spełniał normowe wymagania odnośnie izolacyjności termicznej i akustycznej. Izolacyjność akustyczna jest ważna w przypadku stropu międzykondygnacyjnego, natomiast izolacyjność termiczna jest kluczowa w przypadku np. podłogi na gruncie. W przypadku konieczności uzyskania wysokiej izolacyjności termicznej URSA zaleca stosowanie płyt URSA XPS, natomiast w przypadku stropów międzykondygnacyjnych zalecamy stosowanie produktu URSA TEP. Wykonując podłogę pływającą pamiętajmy o zachowaniu ciągłości warstwy izolacji, czyli szczelnie dosuwamy sąsiednie płyty aby wyeliminować ryzyko mostków termicznych i akustycznych. Pamiętajmy każdorazowo o konieczności stosowania taśm akustycznych URSA TRS (ułożona pionowo po obwodzie pomieszczenia, oddzielająca warstwę izolacji i wylewki od ściany tak aby wyeliminować przenoszenie drgań pomiędzy podłogą pływającą a ścianą). Ułożenie szczelnej warstwy folii budowlanej na powierzchni izolacji (przed wykonaniem wylewki) to również konieczność.

 

Jakie są korzyści z zastosowania płyt URSA AIR do budowy przewodów wentylacyjnych?
Dzięki zastosowaniu paneli URSA AIR do budowy przewodów wentylacyjnych z wełny szklanej otrzymujemy rozwiązanie pozwalające na budowanie kanałów, w których hałas towarzyszący rozprowadzanemu powietrzu jest niemal niesłyszalny. Panele URSA AIR łatwo się tnie, dzięki czemu konstruowanie i montaż przewodów oraz całej instalacji jest prosty, szybki, wygodny i możliwy do wykonania bezpośrednio na placu budowy. Kanał wykonany z paneli URSA AIR nie wymaga dodatkowej izolacji.

 

Jak docinać wełnę?
Na rynku dostępne są noże do cięcia wełny mineralnej, które znakomicie spisują się przy docinaniu wełny URSA. Ważne, aby nóż ten był ostry. Podczas docinania należy pamiętać o tym, aby wymiar docinanej wełny był taki, aby po jej zamontowaniu warstwa izolacji była szczelna. Jeśli docięty element wełny jest zbyt wąski/krótki należy uzupełnić szczeliny dodatkowo dociętą wełną. Podczas docinania wełny zawsze lepiej dociąć ją z zapasem (zapobieganie powstawania ewentualnych szczelin podczas montażu).

 

Jak transportować i przechowywać?
Wełna powinna być transportowana i składowana w taki sposób, aby chronić ją przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz opadami atmosferycznymi. Produkty URSA oryginalnie zapakowane na paletach przystosowane są do składowania "na zewnątrz", natomiast po rozpakowaniu palety należy produkty przechowywać "pod dachem".